Vedtekter for "Felleskassen"

LO-klubbene i Aker Solutions ASAVedtektene for felleskassen er revidert på Hovedkonferansen 17. og 18. mars 2015

 

Formål:

 

Kassen skal benyttes til utgifter det ikke er dekning for i budsjettet for det konsernfaglige samarbeidet, eller som det ikke er ønskelig å dekke gjennom budsjettet. Eksempel på bruk er bevilgninger, oppmerksomhetsgaver ved avgang, sykdom, dødsfall, gaver ved jubileum, eksterne foredrag, annonsering og trykking, ulike mindre utgifter.

 

Disponering:      

 

Konserntillitsvalgt har disposisjonsrett over kontoen etter vedtak i AU/HU. Enkeltdisponeringer/utbetalinger kan gjøres uten forutgående vedtak i AU/HU med følgende begrensinger:

 

* Konserntillitsvalgt og vara i fellesskap opp til og med kr 5.000,-

 * Arbeidsutvalget opp til og med kr. 20.000,-

 

Disponeringer/utbetalinger skal fremlegges fortløpende for Hovedutvalget

 

Konserntillitsvalgt fører regnskap og legger dette frem for kontrollutvalget for revisjon slik at regnskapet kan legges frem for Hovedkonferansen for godkjenning.

 

Finansiering
:      

 

Kassen finansieres ved årlig tilskudd fra Aker Solutions konsernet.Historikk:

 I henhold til vedtak på Samlingskonferansen i Kværner ASA 20-21.06.02 ble det opprettet en felleskasse for det konsernfaglige LO-samarbeidet i Kværner ASA., senere Aker Solutions ASA.

 

Kassen ble tilført startkapital i form av overføringer fra tilsvarende kasse i Aker Maritime ASA sin Klubblederkonferanse og Samarbeidsutvalget i tidligere Kværner ASA. Dette går frem av regnskapet.

 

Frem til Hovedkonferansen 2008 betalte klubbene/foreningene inn en kontingent på kr. 1,- pr medlem pr år til kassen.  1.gangs innbetaling av kontingent var ihht medlemstall rapportert til Samlingskonferansen juni 02, og gjaldt klubber som er representert i Hovedutvalget. Etter vedtak på hovedkonferansen 2008 ble kontingenten avviklet.