Vedtekter for det konsernfaglige samarbeidet for
LO området i Aker Solutions ASA

Vedtektene er revidert av Hovedkonferansen 10. og 11. april 2018.

 
GENERELT

 For å ivareta medlemmenes interesser er det etablert et samarbeid mellom klubber/foreninger tilsluttet LO i Aker Solutions ASA. Det konsernfaglige arbeidet har som mål å utvikle faglig samarbeid mellom tillitsvalgte i selskapet & konsernet, utveksle kunnskap og informasjon for best mulig å kunne påvirke beslutninger som fattes lokalt og sentralt i Aker Solutions, fagbevegelsen sentralt og hos myndighetene

 Samarbeidet er basert på Hovedavtalen mellom LO og NHO.

 De som har rett til å delta i dette samarbeidet er klubber/foreninger for ansatte i lokasjoner og i bedrifter som er kontrollert, eller der konsernet faktisk kan utøve kontroll med en eierandel på under 50 %.

 Klubber/foreninger som har rett til å delta i samarbeidet avgjør selv om de ønsker å delta.

 De representative organene i det konsernfaglige samarbeidet for LO-klubbene i Aker Solutions ASA er: Hovedkonferansen, Hovedutvalget og Arbeidsutvalget.

 Avstemninger i Hovedkonferansen og Hovedutvalget skal vedtas med vanlig flertall når annet ikke er bestemt. Når representanter for minst 1/5 av medlemmene krever det skal avstemningen skje med vekta stemmer, det vil si delegatene får like mange stemmer som det antall medlemmer de representerer. Som grunnlag for tildeling av stemmer brukes siste oppdaterte medlemsoversikt.


HOVEDKONFERANSEN

Hovedkonferansen er det høyeste organ for de LO-organiserte i Aker Solutions ASA og holdes minst en gang pr. år. Konferansen skal bestå av inntil 35 representanter, og skal settes sammen slik at flest mulig miljøer blir representert. Som hovedprinsipp for representasjon gjelder at alle Klubber/foreninger over en viss minstestørrelse får 1 representant hver. For tiden settes minstestørrelsen til 10 medlemmer.

Gjeldende fra og med Hovedkonferansen 2019:

f.o.m.  10 medlemmer:1 repr
f.o.m. 100 medl: totalt 2 repr
f.o.m. 300 medl: totalt 3 repr
f.o.m. 500 medl: totalt 4 repr

 Ved vekta avstemning ligger stemmerett hos klubbleder med mindre klubben på forhånd har bestemt noe annet.

 I forbund med flere små klubber (under 10) kan Hovedutvalget tildele disse felles representant etter henvendelse om slik felles representasjon. Likeledes kan HU avgrense representasjon fra AS med flere klubber innen samme forbund etter avklaring med disse.

For å unngå en for sterk over/underrepresentasjon fra enkeltforbund kan HU også ta hensyn til dette under fordelingen av delegater.

 Dersom endringer i konsernet gjør det aktuelt, har Hovedutvalget mandat til å endre kriterier for sammensetning slik at man møter kravet om maks 30 representanter, eksempelvis med å heve grensen for deltagelse til over 10.

Hovedkonferansen vedtar retningslinjer for det konsernfaglige arbeidet i Aker Solutions ASA

Hovedkonferansen vedtar retningslinjene/kravene til deltakelse i Hovedutvalget.

 

VALG PÅ HOVEDKONFERANSEN

Konserntillitsvalgt: Hovedkonferansen velger en Konserntillitsvalgt for 2 år av gangen.

Det velges også en Konserntillitsvalgt-vara blant representantene i Hovedutvalget.

Det velges representanter til et Arbeidsutvalg (AU) og Konsern-BU. Det forutsettes at disse velges blant representantene i Hovedutvalget.  
Arbeidsutvalget fungerer formelt som Styret i LO-klubbene i Aker Solutions og registreres i Enhetsregisteret i Brønnøysund.

Hovedkonferansen velger videre:

 •Kontrollkomité på 3 personer, hvorav 2 velges blant kasserere i klubbene i Hovedutvalget samt en klubbleder i Hovedutvalget (HU),. Klubbleder fra HU representerer kontrollkomiteen ved fremlegging av regnskap i Hovedutvalg og Hovedkonferansen. Kontrollkomiteens oppgave er å revidere felleskassen, kontrollere medlemslister og fullmakter til de som møter på hovedkonferansen, og se til at konferansen blir innkalt og avholdt i henhold til egne retningslinjer.

 •Valgkomité for neste periode på 4 personer.

 •GWC . LO sidens representanter til GWC Global Works Council. For å ivareta eventuelle endringer i representasjon fra LO-klubbene i ESU skal representantene og vararepresentanter velges i nummerert rekkefølge. Hovedutvalget har mandat til å godkjenne endringer eller eventuelt inngå ny avtale om representasjon i GWC på konsernnivå.

 •LO-klubbene  i AKSO’s forslag til representanter i AU i Aker ASA. Representanter til Arbeidsutvalet i Aker ASA velges formelt av konsernkonferansen i Aker ASA. Dersom øvrige valg på Aker Solutions hovedkonferanse innebærer endringer som tilsier det, kan Hovedkonferansen endre Aker Solutions representanter til Arbeidsutvalget Aker ASA fram til den førstkommende konsernkonferansen i Aker ASA.

Når det er behov for suppleringsvalg mellom Hovedkonferansene, foretas disse av Hovedutvalget. Hovedutvalget avgjør om valgkomiteen skal aktiviseres i forbindelse med slike valg.

 

HOVEDUTVALGET

Hovedutvalget er det høyeste organet i perioden mellom Hovedkonferansene. Utvalget møtes etter innkalling fra Arbeidsutvalget.

 Hovedutvalget består av:

 •Konserntillitsvalgt, hovedtillitsvalgte og klubbledere fra klubber med minst 30 medlemmer.

 •Funksjonærklubbene for Handel & Kontor (HK) kan velge en felles representant.

 •Leder for HVO-nettverket i Aker Solutions tiltrer Hovedutvalget som observatør.

 •Hovedutvalget har ansvar for eventuelle forhandlinger på konsernnivå. Hovedutvalget kan oppnevne deltagere i forhandlingsutvalg fra klubbene.

Hovedutvalget innstiller på LO-klubbenes kandidater på valglister til bedriftsstyrer, konsernstyrer og styret i Pensjonskassen etter forutgående innspill fra valgkomiteen. Hovedutvalget kan vedta å inngå listesamarbeid med fagforeningene utenfor LO.

Nye klubber kan tas opp i Hovedutvalget i henhold til ovenstående retningslinjer etter skriftlig søknad til Hovedutvalget.

 

ARBEIDSUTVALGET

 •Arbeidsutvalget har det daglige ansvaret for det konsernfaglige arbeidet i Aker Solutions ASA. Arbeidsutvalget velges av Hovedkonferansen og skal bestå av 3 representanter inkl konserntillitsvalgt. Det velges også 2 personlige vararepresentanter.

 •Arbeidsutvalget kan innkalle til egne møter i forretningsområdene når det er saker av stor betydning for de ansatte i et forretningsområde.

 •Arbeidsutvalget inviterer nye klubber til deltakelse i det konsernfaglige samarbeidet i Aker Solutions ASA.

 •Arbeidsutvalget skal i tilknytning til Hovedkonferansen og ved større endringer i medlemsmassen, oppdatere oversikten over klubbenes medlemsantall.

 
KONSERN-BU

 I forbindelse med gjennomgang av legalstruktur i de norske selskapene i konsernet i 2013 / 2014 er det besluttet å opprette et Konsern-BU i Aker Solutions. Det er utarbeidet egen avtale for Konsern-BU mellom LO-klubbene, fagforeningene utenfor LO og bedriftsledelsen om representasjon, struktur og møtefrekvens.



Vedtektene for det konsernfaglige samarbeidet i LO området i Aker Solutions vedtas og revideres av den Årlige Hovedkonferansen. Siste revisjon av vedtektene ble gort på Hovedkonferansen 2018.